Kłobuck

Kim są nowi dyrektorzy szkół w Kłobucku?

Kim są nowi dyrektorzy szkół w Kłobucku?

O sobie, swoich pomysłach i planach na współpracę z nauczycielami i rodzicami opowiadają nowi dyrektorzy szkół w Kłobucku

Bożena Rumin

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku

O sobie
Jestem mężatką, matką dwójki dzieci – córka ukończyła studia, syn rozpoczyna naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej od 24 lat. W tej szkole pracuję od 21 lat. Przez ostatnie 5 lat pełniłam funkcję jej dyrektora, poprzednie 5 lat – zastępcy dyrektora.

O swoim pomyśle na szkołę
Zamierzam kontynuować dotychczasowe działania w szkole, które zyskały duże poparcie rodziców, uczniów, a także społeczności lokalnej. Widać, że nasza szkoła się rozwija. Dzieje się tu bardzo dużo i w ramach zajęć dydaktycznych, i pozalekcyjnych. Myślę, że to, co dobre, trzeba kontynuować.

Co chcę zaoferować uczniom?
Będziemy się starać urozmaicić zajęcia, które proponujemy uczniom, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich wszechstronny rozwój, przygotowanie prospołeczne i prozdrowotne. Nie mniej ważne jest także wychowanie patriotyczne. Myślimy o udziale w ciekawych projektach uzupełniających ofertę edukacyjną. Niektóre już zapoczątkowaliśmy i będziemy kontynuować. Podejmowane będą działania mające podnieść umiejętność współpracy i komunikowania werbalnego uczniów. W tych czasach dzieci szybciej piszą SMS-y niż wymieniają się jakimikolwiek spostrzeżeniami ustnie. Nie możemy dopuścić do zatracenia umiejętności porozumiewania się.

O współpracy z rodzicami
Współpraca z rodzicami dotychczas układała się bardzo dobrze. Rodzice bardzo angażują się w życie szkoły. Pomagają nam we wszystkich działaniach wychowawczych, a także w pracach na rzecz szkoły. Dzięki temu udało się odnowić sale lekcyjne, zakupić mnóstwo pomocy. Propozycje udoskonaleń ze strony Rady Rodziców są wcielane w życie, dlatego liczę tu na dalszą dobrą współpracę.

O oczekiwaniach wobec nauczycieli
Oczekiwania mam ciągle te same: profesjonalizm, aktywność, odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków. Tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, gdy pracujemy zespołowo, w atmosferze życzliwości. Myślę, że biorąc pod uwagę wyniki sprawdzianów, badań kompetencji uczniów i sukcesy w konkursach i zawodach, na różnym szczeblu, mamy się z czego cieszyć. Jest to wynikiem zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodziców.


Paweł Kotkowski

dyrektor Gimnazjum w Kłobucku

O sobie
Mam 39 lat. Mieszkam w Kłobucku razem z żoną Eweliną i dwoma córkami: Oliwią i Alą. Z zawodu jestem nauczycielem wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku. Od 2005 r. sprawuję również funkcję kierownika hali sportowej. Ponadto ukończyłem studium turystyki, resocjalizację, Studia Podyplomowe z Zakresu Zarządzania dla Oświatowej Kadry Kierowniczej i wiele innych form doskonalenia zawodowego. Sport i szeroko rozumiana turystyka to moje hobby.

O swoim pomyśle na szkołę
Będąc wieloletnim pracownikiem Gimnazjum w Kłobucku czynnie uczestniczyłem w pracy na rzecz tej placówki, w tym w jej rozwoju. Uważam, że szkoła była dobrze zarządzana i dlatego też będę kontynuował wizję dalszego jej ulepszania.

Co chcę zaoferować uczniom?
W szczególności, uwzględniając budżet placówki, chciałabym rozwinąć zewnętrzną bazę sportową, aby stworzyć uczniom możliwość uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Ponadto, aby rozwijać zainteresowania uczniów i podnosić wyniki nauczania, zamierzam ubiegać się o środki z Unii Europejskiej (PO WER i RPO), skierowane zarówno bezpośrednio dla uczniów, kadry pedagogicznej jak również na wyposażenie szkoły. Działania te w większości wymagają wkładu własnego jaki może zapewnić gmina, dlatego też zakładam dobrą współpracę z urzędem miasta.

O współpracy z rodzicami
Funkcjonowanie szkoły w środowisku wymaga od dyrektora otwarcia na jego potrzeby oraz promowania pozytywnego wizerunku placówki. Dni Otwarte, które co roku są organizowane dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy, są bardzo dobrym tego przykładem. Zamierzam kontynuować te działania gdyż przynoszą one bardzo pozytywny skutek. Zamierzam również przy pomocy całego grona pedagogicznego, uczniów i rodziców zaplanować imprezę o charakterze rodzinnym – Festyn Rodzinny – oraz imprezy sportowe z udziałem środowiska lokalnego, co wzmocni promocję szkoły i wpłynie na jej pozytywny wizerunek.

O oczekiwaniach wobec nauczycieli
Od nauczycieli oczekuję stałego doskonalenia swojego warsztatu pracy i wprowadzania innowacji, nowoczesnych form nauczania. Oczekuję pracy z uczniem zdolnym i z uczniem słabszym. Potrzebne jest ciągłe motywowanie uczniów do pracy, aby osiągnąć wyższe efekty nauczania.


Aleksandra Klimza

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku

O sobie
Do tej pory pracowała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Jestem konsultantem do spraw edukacji wczesnoszkolnej. Pracowała też wcześniej jako dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego. 17 lat pracowała w szkole podstawowej. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Skończyła studia podyplomowe z edukacji informatycznej oraz z funduszy unijnych. W 26-letniej pracy zawodowej towarzyszyło mi zawsze motto: „dobrze uczyć dzieci, prowadzić je własnym przykładem”. Zawsze miałam poczucie moralnego nakazu robienia czegoś więcej niż ode mnie oczekiwano. Dobro młodych ludzi jest dla mnie sprawą najwyższej wagi.

O swoim pomyśle na szkołę
Moja koncepcja oparta jest na podtrzymywaniu mocnych stron pracy szkoły. To koncepcja szkoły demokratycznej, samorządnej i otwartej, a jednocześnie o wysokim nauczania. Chcę ją realizować w oparciu o uczniów, radę pedagogiczną i rozumiejących potrzeby szkoły rodziców, służących jej pomocą. Szkoła powinna być wyspecjalizowaną, żywą instytucją oświatową, w której dzieje się bardzo wiele – i nie tylko na lekcjach.

Co chcę zaoferować uczniom?
Wzorcowym modelem absolwenta jest dla mnie uczeń, który opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności, który jest odpowiedzialny, posiada wiarę we własne siły, potrafi się uczyć i jest ciekawy świata. Jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, powinny mieć one różnorodne formy, które stwarzać będą uczniom możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Chcę przeprowadzić wśród uczniów sondaż, jakich zajęć pozalekcyjnych aktualnie oczekują. Na pewno znaczącym filarem szkoły będzie sport, bo to niezbędny dla uczniów element zdrowia, wytyczania celów i determinacji w ich osiąganiu.

O współpracy z rodzicami
Rodzice są bardzo ważnym partnerem w formowaniu pracy szkoły. Nasza szkoła jest i będzie na tę współpracę otwarta. Deklaruję pełną jawność naszych działań, kontaktowanie się z rodzicami we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących szkoły. Rodzice będą włączani do aktywnej działalności na rzecz szkoły w organizacji różnych uroczystości. Współczesna szkoła musi być ściśle związana ze środowiskiem, w którym funkcjonuje.
O oczekiwaniach wobec nauczycieli
Sprawą wielkiej wagi będzie ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą. Zamierzam pielęgnować właściwą atmosferę w kontaktach nauczyciel-uczeń oraz to, by uczniowie bez lęku przychodzili na zajęcia, mieli zaufanie do nauczycieli, ale równocześnie okazywali pedagogom szacunek i poważanie. Będę wspierać inicjatywy nauczycieli do uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Chce, by w szkole były warunki optymalnego rozwoju kadry pedagogicznej.


Halina Wróbel

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku

O sobie
Jestem matką dwójki dorosłych córek. Nauczycielem jestem od 32 lat, cały ten czas pracowałam w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku z uczniami klas I-III.

O swoim pomyśle na szkołę
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku jest placówką nowoczesną, odnowioną, z dobrą bazą lokalową. Uważam, że wszystkie inicjatywy, które są podejmowane w tej szkole, należałoby rozwijać i kontynuować. Mam też przemyślenia dotyczące nowych możliwości rozwoju tej placówki, jej doposażenia w odpowiedni sprzęt – nowoczesne urządzenia dla dzieci młodszych, dla gimnazjalistów.

Co chcę zaoferować uczniom?
Będę dążyła do tego, aby rozwijać aktywność uczniów – tych, którzy są uzdolnieni, ale i tych, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. Możliwości rozwoju tkwią w dodatkowych zajęciach w postaci projektów edukacyjnych pobudzających aktywność uczniów. Zamierzam planować proces edukacji wraz z monitorowaniem jego efektów, bo kształcenie i jego efekty są najważniejsze w każdej placówce. Planuję podwyższanie efektów kształcenia, działania związane z poszerzaniem oferty edukacyjnej dla wszystkich uczniów, także w świetlicy szkolnej. Ważne jest prowadzenie zindywidualizowanej pracy dydaktycznej w oparciu o diagnozę i analizę oraz o maksymalne wykorzystanie godzin wynikających z artykułu 42 Karty Nauczyciela, czyli na to, co jest związane z zainteresowaniami uczniów i ich możliwościami. Priorytetem jest dla mnie stworzenie warunków, w których dzieci będą bezpieczne – również z udziałem samorządu szkolnego. Planuję promowanie właściwych, „grzecznych” zachowań uczniów. Ponieważ jest to zespół szkół, uczniowie są w różnym wieku, bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka zachowań.

O współpracy z rodzicami
Współpraca z rodzicami to rzecz istotna, najważniejsza. Zaproponuję takie działania, które pozwolą rodzicom na współdziałanie ze szkołą. Potrzebne są takie działania i stworzenie takiego klimatu w szkole, aby rodzice utożsamiali się z nią i wspomagali jej działania swoimi pomysłami, swoimi możliwościami. Chcę poprosić rodziców o pomoc przy organizacji różnych imprez, wycieczek klasowych. Istotne jest też współdziałanie na rzecz poprawy wyglądu sal lekcyjnych. Trzeba dbać o dobry wizerunek szkoły. Troszeczkę do zmiany jest na przykład także w kwestii strony internetowej, przy czym też widzę możliwość skorzystania z doświadczeń czy zainteresowań rodziców. Zdaję sobie sprawę, że społeczność skupiona wokół tej szkoły jest aktywna i dobrze zorganizowana. Chcę z tego skorzystać i chcę się włączyć szkołę w tę aktywność.

O oczekiwaniach wobec nauczycieli
Najważniejszą rzeczą będzie współpraca w zespołach zadaniowych, które będą miały na celu podniesienie efektów kształcenia, dbanie o to, by były one zadowalające. Chodzi o skuteczne i aktywne formy zajęć, aby uczniowie chcieli się uczyć i mieli ku temu dobre możliwości. I aby byli z tego zadowoleni. Wtedy i nauczyciele będą dumni ze swoich wychowanków i z efektów, które osiągają.

Galeria:

Invalid Displayed Gallery

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Samorządowe budynki przestaną kopcić

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2024

Fotografowali wiosnę

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2024

Rusza wielka inwestycja pod Kłobuckiem

Jarosław Jędrysiak31 marca 2024

Przedszkolaki gośćmi w szkole

Jarosław Jędrysiak26 marca 2024

Są środki na bezcenny zabytek

Jarosław Jędrysiak25 marca 2024

Wkrótce decyzja o budowie drogi wojewódzkiej 491

Jarosław Jędrysiak24 marca 2024