Powiat

Prokuratorzy sprawdzą, czy gminy nie naciągały mieszkańców

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nieposiadających upoważnienia ustawowego - informuje PK. wikimedia.org
Prokuratorzy sprawdzą, czy gminy nie naciągały mieszkańców

PROBLEM. Prokuratorzy będą sprawdzać, czy samorządy nie pobierały tzw. opłaty przyłączeniowej, dotyczącej możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci wodociągowych. W przypadku stwierdzenia stosowania takich niezgodnych z konstytucją opłat oskarżyciele będą podejmowali działania w kierunku zakwestionowania stosownych uchwał

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.
– Z tych względów prokurator Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej – informuje zespół prasowy Prokuratury Krajowej. – W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nieposiadających upoważnienia ustawowego.

Gminy nie mają podstawy prawnej
W swoim piśmie zastępca prokuratora generalnego zwrócił uwagę, że upoważnieniem do podejmowania przez gminy takich uchwał nie może być art. 7, art. 18 i art. 40 „Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym” (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 „Ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej” (Dz.U. z 2017 r., poz. 827).
W ocenie Prokuratury Krajowej praktyka stosowana przez gminy, które wskazują taką podstawę ustawową podejmowanych przez siebie uchwał, jest błędna. Stanowisko prokuratury potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów.
W wyroku z 22 listopada 2010 r. (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zgodnie z wyrokiem NSA z 19 czerwca 2008 roku niedopuszczalne jest również uzależniania przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin, oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza. Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Na stanowisku takim stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 r. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Powiat

Wykryto 61 wykroczeń

Jarosław Jędrysiak13 czerwca 2024

Sprawdź to, gdy rozpoczynasz nową pracę

Jarosław Jędrysiak13 czerwca 2024

„Zmieścimy się wszyscy”

Jarosław Jędrysiak3 czerwca 2024

Policyjny turniej

Jarosław Jędrysiak2 czerwca 2024

Automatycznie wyrejestrują stare auta

Jarosław Jędrysiak29 maja 2024

Stypendium za przyszłą pracę

Jarosław Jędrysiak21 maja 2024