prawo

Rozwód krok po kroku… ŚWIADCZENIIE ALIMENTACYJNE NA RZECZ DZIECI

Adwokat Magdalena Opoczyńska-Zadorska
Rozwód krok po kroku… ŚWIADCZENIIE ALIMENTACYJNE NA RZECZ DZIECI

Zgodnie z treścią art. 135. KRIO Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Koniecznie zaznaczyć należy, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; 2) świadczenia, wydatki i inne środki fi nansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 3) świadczenie wychowawcze, 4) świadczenia rodzinne, 5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające. To oznacza, ze przy szacowaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego nie możemy doliczać np. świadczenia 500,00 plus.

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, obowiązuje zasada życia na równej stopie życiowej rodziców i dzieci, wynika z niej brak możliwości rodziców do uchylania się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, tylko dlatego, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Obowiązek alimentacyjny jednak nie może obciążać zobowiązanego w zakresie przewyższającym jego możliwości zarobkowe, doprowadzając go tym samym do niedostatku i niemożności zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb.

ISTOTNYM JEST, IŻ OBOWIAZEK ALIMENTACYJNY NIE WYGASA PO UZSYKANIU PEŁNOLETNOŚCI DZIECKA, POWSTAJE Z CHWILĄ URODZENIA I WYGASA GDY DZIECKO SIĘ USAMODZIELNI.
Sąd, rozstrzygając o wysokości alimentów, orzeka w oparciu o uzasadnione potrzeby małoletniego oraz zasady doświadczenia życiowego.
Podmioty obciążone obowiązkiem alimentacyjnym
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Nie należy zapominać, iż kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, dopuszcza sie przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, podlegając karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

prawo

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w prawo

Spadkobranie krok po kroku….

Marcin Syguda18 listopada 2022

Fotoradar zrobił ci zdjęcie jak jechałeś 50 km/h za szybko? Nie mają prawa zabrać ci prawo jazdy

Marcin Syguda7 września 2021

Kara za oszukiwanie klientów

Jarosław Jędrysiak2 lipca 2020

Przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS

Ewa Chojnacka11 czerwca 2017

Zapłacisz mandat kartą

Ewa Chojnacka6 czerwca 2017